THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP- HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2023-2024 (Giai đoạn 1-Tuần 1 đến tuần 8)

16-02-2024 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls GVHD- HK2-GĐ1-2024 23 KB 375

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN