DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP- HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023 (Giai đoạn 1 -Tuần 2 đến tuần 9)

03-02-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls GVHD- HK2-GĐ1-2023 17 KB 164

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN