THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP- HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024 (Giai đoạn 2-Tuần 12 đến tuần 19)

15-11-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls GVHD- HK IGĐ2 15 KB 269

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN