DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP- HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024 (Giai đoạn 1-Tuần 02 đến tuần 09)

31-08-2023 Đặng Minh Tuấn

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls GVHD- HK I- - GĐ1 -2023.24 16 KB 121

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN