Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa Ngoại ngữ bao gồm 16 Giảng viên Việt Nam, 3 Giảng viên nước ngoài và 1 giáo vụ Khoa.

1 Đỗ Thị Thanh Thủy
Đỗ Thị Thanh Thủy

Trưởng Khoa – Thạc sĩ

Học phần giảng dạy: Writing, Listening, General English

Email: thuycn2@gmail.com

2 Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

Giảng viên – Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn Anh văn căn bản

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Grammar, General English

* Cố vấn học tập lớp: 44LA

hoanguyencvht@gmail.com

3 Phan Thị Thu
Phan Thị Thu

Giảng viên – Thạc sĩ

* Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh Thương Mại

* Học phần giảng dạy: Reading, Interpretation, General English

* Cố vấn học tập lớp: 45LA

babyghost2012@yahoo.com

4 Neil
Neil

Giảng viên * Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation  neilbirch2112@gmail.com

5 Johsua Ponce
Johsua Ponce

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation,General

johsua_ponce@yahoo

6 Arianne Yuson
Arianne Yuson

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Speaking, Pronunciation, General English

arianneyuson@yahoo.com

7 Trần Thị Thảo
Trần Thị Thảo

Giảng viên

Học phần giảng dạy: Listening, tiếng Anh chuyên ngành Giấy, General English

Cố vấn học tập lớp: 43C, 43D, 43I và 43J

Email: thaotran536@yahoo.com

8 Trần Thị Ái Hương
Trần Thị Ái Hương

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Reading, Grammar, Writing, Translation, tiếng Anh chuyên ngành May, General English

aihuong27@yahoo.com

9 Nguyễn Thanh Loan
Nguyễn Thanh Loan

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Reading, Writing, Interpretation, General English

thanhloan.ql@gmail.com

10 Nguyễn Hà Thanh Vân
Nguyễn Hà Thanh Vân

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, General English

* Cố vấn học tập lớp: 43A, 43B, 43G và 43H

havan2003@gmail.com

11 Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Pronunciation, Reading, Translation, General English

* Cố vấn học tập lớp: 44A và 44B

ltthanhthao@hitu.edu.vn

12 Cái Minh Thuận
Cái Minh Thuận

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, English Presentation, General English, tiêng Anh chuyên ngành May

* Cố vấn học tập lớp: 43E, 43F, 43K và 43LA

minhthuan_06av@yahoo.com

13 Nguyễn Thị Phương Linh
Nguyễn Thị Phương Linh

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Grammar, Reading, General English

* Cố vấn học tập lớp: 45C và 45D

phuonglinh10789@gmail.com

14 Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, Pronunciation, English Presentation, General English

* Cố vấn học tập lớp: 45A và 45B

chaunguyen@hitu.edu.vn

15 Hồng Thắng Hoàng
Hồng Thắng Hoàng

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Writing, Reading, General English

* Cố vấn học tập lớp: 44C và 44D

hongthanghoang@yahoo.com

16 Đặng Minh Tuấn
Đặng Minh Tuấn

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Listening, Reading, Presentation, General English

* Cố vấn học tập lớp: 45E và 45F

dangminhtuan709@gmail.com

17 Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh

Giảng viên – Thạc sĩ

* Học phần giảng dạy: Listening, General English

* Cố vấn học tập lớp: 44G và 44H

phamvanmanhpro@gmail.com

18 Phương Thị Hệ
Phương Thị Hệ

Giảng viên

* Học phần giảng dạy: Writing,  General English

* Cố vấn học tập lớp 44E và 44F

phuongthihe@hitu.edu.vn

19 Nguyễn Thị Mộng
Nguyễn Thị Mộng

Giáo vụ Khoa

Phụ trách các công tác văn thư, điểm học phần và hỗ trợ các vấn đề khác về đào tạo

Email: nguyenmong208@gmail.com