xxxteen.net porno tags osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com porno français xxxfetishsex.club

Thông báo học 6 bài lý luận chính trị K40

- Trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng. 

 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:

- Trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Việc học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, phải được tổ chức cho các chi đoàn, phù hợp với thực tiễn công tác của từng đối tượng thanh niên, gắn liền với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. 

II. NỘI DUNG HỌC TẬP:

1. Nội dung:            

-  Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.            

 - Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.            

- Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta            

- Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh -Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

- Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 - Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – CÁCH THỨC HỌC VÀ THI:

1. Đối tượng tham gia:            

Tất cả những đoàn viên đang theo học hệ chính quy tại trường chưa hoàn thành chứng nhận “6 bài học lý luận chính trị cơ bản cho đoàn viên thanh niên”. (Đảng viên không phải tham gia học và thi). Khuyến khích thanh  niên tham gia học tập

2. Cách thức tổ chức học tập và thi 6 bài lý luận chính trị:

- Hình thức học: Tổ chức học tập trung trong 1 ngày.

- Hình thức thi, công nhận: Viết bài thu hoạch cuối buổi học, những đoàn viên có bài thu hoạch đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt.

3. Lệ phí học tập và cấp Giấy chứng nhận:  Mức lệ phí đối với mỗi Đoàn viên, thanh niên học và thi 6 Bài Lý luận chính trị là 30.000 đồng ( bao gồm chi phí tổ chức học, tài liệu học tập, chấm thi, cấp giấy chứng nhận,…).

 Đây là mức lệ phí quy định của đoàn trường. Các Bí thư chi đoàn trực tiếp thu lệ phí khi đăng ký học.

 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:         

- Đăng ký từ nay đến hạn cuối là ngày 03/03/2017       

- Thời gian học: Cả ngày chủ nhật 12/03/2017. Sáng 8h - 11h30, chiều 13h - 16h30          - Địa điểm: Hội trường khu A (tầng 7)  

Học tập 6 bài lý luận chính trị là yêu cầu của đoàn trường đối với tất cả đoàn viên trước khi ra trường, là cơ sở đánh giá xếp loại đoàn viên cuối khóa học. BCH LCĐ Khoa đề nghị các đoàn viên tham gia đầy đủ. 

Quản lý Website