Đề Cương Môn Entrepreneurship

This course provides business and non-business majors with the skills necessary to succeed as an entrepreneur. The fundamentals of starting and operating a business, developing a business plan, obtaining financing, marketing a product or service and developing an effective accounting system will be covered.

 

Đề Cương Chi Tiết Môn Advanced Business Interpreation

This course is for the English-major students at HITC. The course provides students with many opportunities to review some basic skills of interpretation such as note-taking, simplification, paraphrasing.... Besides,  students can enlarge their business-topic vocabulary as well as update information on business issues. More importantly, students have chance to practice interpreting  talks about business topics from English to Vietnamese and vice versa.

Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp

1. Mục đích

Khóa luận tốt nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện và cơ hội nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang bị tại trường và phát huy sở trường của mình trong công trình nghiên cứu khoa học. Cụ thể như sau:

• Giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng đã được học và vận dụng chúng trong đề tài khóa luận tốt nghiệp một cách có khoa học và sáng tạo. 
• Rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo. 
• Rèn luyện cho sinh viên tính tự vận động, độc lập trong nghiên cứu.