Đề Cương Chi Tiết Môn TOEIC Nghe 2

Về kiến thức:

+ Nhận biết và mô tả cấu trúc bài thi phần 1, 2, 3, và 4 trong đề thi TOEIC;

+ Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe khác nhau như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận, v.v…;

+ Phân biệt được cấu trúc câu chủ động và câu bị động trong quá trình nghe;

+ Nhận biết được các thì khác nhau trong khi nghe như thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn…:

+ Mở rộng vốn từ vựng thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày như giao thông, kiến trúc, giao nhận hàng hóa, hội họp, thức ắn, các thông báo nơi công cộng, hướng dẫn, tin tức vv…;

+ Nhận diện các cách phát âm tiếng Anh đặc trưng của vùng nói tiếng Anh khác nhau như Mỹ, Úc, Anh….

+ Mô tả được bố cục của phần nghe trong bài thi TOEIC.

 

Đề Cương Chi Tiết Môn TOEIC Đọc 2

* Về kiến thức:

   + Nhận biết được định dạng, cấu trúc bài thi phần 5,6, và 7 trong đề thi TOEIC;

   + Nhắc lại được một số cấu trúc ngữ pháp, thì (hiện tại đơn, quá khứ đơn,...), và loại từ và chức năng các loại từ  (danh từ, tính từ, trạng từ), các dạng so sánh;

   + Liệt kê và nhận dạng được các mẫu bài thường xuất hiện trong đề thi TOEIC như quảng cáo, thư thương mại, thông báo, ...;

   + Diễn giải được các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong mẫu quảng cáo, thư thương mại, ...

   + Mô tả được bố cục của phần đọc trong bài thi TOEIC;

Đề cương chi tiết môn Nghe 2

This course aims at developing students' listening ability. On one hand, this course equips students with the ability to use different listening strategies such as listening for gist, numbers, key details, inference, etc. In order to do that, various listening sources are  exploited including conversations, presentations, lectures, monologs, interviews, and reports. On the other hand, this course introduces students to academic note-taking skills with real academic lectures. These lectures focus on common rhetorical patterns such as chronology, process, comparison/contrast, and causal analysis. 

Đề cương chi tiết môn Speaking 2

OBJECTIVES:

  • To assist students in communicating with confidence in English
  • To help students to express accurately, fluently and appropriately by using target language in real-life settings
  • To give opportunity to develop conversation skills
  • To provide a venue for speaking practiceĐ

Đề cương chi tiết môn Writing 2

This course focuses on writing correct sentences within simple paragraphs by using different grammatical, syntactical and lexical items. Not only carefully guides students through subject-and-verb agreement, punctuation, and a wide range of vocabulary in various topics, the course also provides them with a number of samples and plenty of activities in every unit.
Upon successful completion of this module, students can effectively write sentences to build meaningful paragraphs as well as improve their editing skills.