Thông Báo Kết Quả Điểm Thi Anh Văn Phân Loại Đầu Vào

Các sinh viên xem điểm thi Anh văn phân loại đầu vào ở link đính kèm. Điểm số của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương Mại chỉ dùng để kham thảo và cải thiện nhiều hơn trong suốt qúa trình học. 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 5. KET QUA THI ANH VAN DAU VAO 10-09-2017_upweb.pdf về máy tính5. KET QUA THI ANH VAN DAU VAO 10-09-2017_upweb.pdf162 lần tải