CỐ VẤN HỌC TẬP

Danh mục học phần bị huỷ và học phần thay thế

Sinh viên khoá 39 chuyên ngành tiếng Anh thương mại, cập nhật các học phần bị huỷ và các học phần thay thế để đăng kí học phần phù hợp với thông báo của Phòng đào tạo.

Đọc tiếp ...